Giant Swallowtail

Giant Swallowtail (Papilio cresphontes)

Class: Insecta
Family: Papilionidae
Species: P. cresphontes
Kingdom: Animalia